Senior Secondary Faculty

1.  Anuradha. R - M.Sc, B.Ed
2.  Bindhu P. S - M.Sc, B.Ed
3.  Chandrajyothi - M.Sc, B.Ed
4.  Drisya Krishna V - MCA
5.  Jesmitha H - M.Sc, B.Ed
6.  Jessy G. K - M.Sc, B.Ed
7.  Jissa - M.Sc, M.Ed
8.  Meena Nair - M.A, B.Ed
9.  Shobha P - MCA
10.  Poornima S Nair - M.Sc, B.Ed
11.  Krishna. V Anand - Mcom, B.Ed, MBA

«  ‹  1  ›  »